Reklamačný poriadok

Adresa kam zaslať tovar:

LadneFelgi.pl, Łokietka 86E, 16-400 Suwałki, Poľsko

E-mail: obchod@top-car.sk Tel.: 00421 948 948 797Vrátenie tovaru - Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Ak spotrebiteľ tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov ako aj fyzické osoby - nepodnikateľov, nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

Tovar zasielajte, prosíme, späť, pokiaľ možno, v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený, vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie...). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar v prípadoch, kedy vrátený tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nespĺňajú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do procesu jeho uvedenia do pôvodného stavu.

Prosím, v uvedenej lehote spolu s tovarom zašlite:

1. Vyplnený formulár o vrátení tovaru - Odstupenie od zmluvy
2. Originálny doklad o kúpe alebo jeho kópiu

Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte iba na našu hore uvedenú adresu


Záruka - Reklamácia

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle článku 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov, odsek 3, bod 1.i., záručná doba trvá 12 mesiacov.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Hodí sa vedieť

Záručná doba plynie od prevzatia tovaru.
Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový alebo k výmene súčiastky, na ktorú je poskytnutá záruka, začína plynúť záručná doba znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru (príp. od prevzatia tovaru s novou súčiastkou).
Na darčeky k tovaru nemožno vyššie uvedené uplatniť.

Tovar zasielajte, prosíme, späť, pokiaľ možno, v pôvodnom obale, vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie...). Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.

Prosím, v uvedenej lehote spolu s tovarom zašlite:

1. Vyplnený formulár o reklamácii tovaru
2. Kópia dokladu o kúpe

Tovar spolu s horeuvedenými dokladmi zasielajte iba na našu hore uvedenú adresuZáruka, záručné podmienky

Predávajúci zodpovedá za vady objednaného tovaru v súlade s ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré má objednaný tovar pri prevzatí Kupujúcim.

Kupujúci má právo uplatniť si nároky z vád tovaru počas trvania záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Dokladom o kúpe tovaru a záručným listom zároveň sa na účely uplatnenia nárokov z vád objednaného tovaru podľa týchto VOP rozumie faktúra doručená Kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady o ktorých Kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, na škody na tovare vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používania v extrémne neobvyklých podmienkach.

Pred montážou pneumatík na disky je bezpodmienečne potrebné skontrolovať:

a) či disky nie sú po preprave mechanicky poškodené

b) či sú dodané disky a príslušenstvo (skrutky, matice, stredové krytky, centrovacie prstence) vhodné na Váš model auta.

c) disky bez namontovanej pneumatiky odskúšajte na prednú aj na zadnú nápravu, pohybu disku nesmie brániť žiadna mechanická prekážka.

d) pri vertikálnom alebo horizontálnom pohybe diskom na náboji, nesmie byť vôľa vačšia ako 0,1 mm (ak su priložené, je treba použiť aj centrovacie prstence)

e) skontrolujte či technické parametre na obale dodaných diskov súhlasia s parametrami diskov, ktoré ste si objednali

Pred montážou pneumatík je potrebné skontrolovať disky na vyvažovačke, či počas prepravy nedošlo k ich mechanickému poškodeniu. Pred montážou je potrebné zbaviť povrch diskov a montážnych plôch prípadných nečistôt. V prípade, že zistíte niektorú z uvedených závad na diskoch až po montáží pneumatík, nevzniká Vám nárok na refundáciu nákladov spojených s montážou a vyvážením diskov v pneuservise

Po prejdení 50-100 km je potrebné skontrolovať pevnosť dotiahnutia matíc/šróbov.

Disky je dovolené umývať len čistou vodou. Nie je dovolené používať akékoľvek chemické prípravky, pretože môžu narušiť povrchovú úpravu disku a tým disk znehodnotiť. Pri čistení nepoužívajte žiadne pomôcky s tvrdým povrchom aby nedošlo k mechanickému poškodeniu.

Disky nie je dovolené skladovať vo vlhkých a nevetraných priestoroch aby nedošlo k ich oxidácii

Hliníkové disky s povrchovou úpravou „zábrus“ a „chróm“ nie sú vhodné na zimné obdobie z dôvodu možnosti ich poškodenia vplyvom posypovej soli.

Pri nedodržaní pokynov Záruka a záručné podmienky môže dôjsť k znehodnoteniu diskov.V prípade porušenia uvedených podmienok Záruka a záručné podmienky Vám prípadná

reklamácia nebude uznaná.


Doprava zadarmo

Objednajte si u nás minimálne za 50€ a dopravu máte zadarmo. Doprava zadarmo sa vzťahuje na všetok tovar. 


Doručenie do 72 hodín

Garantujeme rýchle doručenie tovaru k Vám domov. Možnosť dohody termínu doručenia podľa potreby.


0%

Nákup s 0% DPH

Ak ste platca DPH, u nás nakupujete bez DPH!